Aanvraag indienen Aanvragen voor projecten en initiatieven op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur worden aan het bestuur van Stichting Casterenhoeve voorgelegd. Andere aanvragen worden op voorhand afgewezen. Bij de beoordeling van aanvragen past de stichting de volgende criteria toe: ♣	Stichting Casterenshoeve levert graag  een wezenlijke bijdrage aan een project. Gezien onze financiële middelen worden daarom kleinere projecten eerder gehonoreerd; ♣	aanvragen ten behoeve van projecten waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn of aanvragen met betrekking tot projecten met een breed draagvlak hebben een grotere kans op honorering; ♣	De financiële noodzaak van een bijdrage moet duidelijk zijn. Als het project door de eigen organisatie of achterban kan worden betaald, is Stichting Casterenshoeve terughoudend met het verlenen van een bijdrage; ♣	Projecten ontvangen geen bijdrage als: ♣	projecten al gestart zijn; ♣	projecten gekenmerkt worden door langdurige en structurele exploitatietekorten; ♣	het financiering van onderzoeksprojecten betreft; ♣	deze door particuliere aanvragers of andere rechtspersonen dan stichtingen of verenigingen worden gedaan; ♣	projecten redelijkerwijs onder zorgverzekering of overheidsfinanciering vallen; ♣	dezelfde aanvrager binnen drie jaar na de laatste aanvraag een nieuwe aanvraag indient. Voor projecten in het buitenland gelden specifieke voorwaarden, die met name betrekking hebben op het (ter plaatse) kunnen volgen en monitoren van het project.  Stichting Casterenshoeve is geen groot vermogensfonds met een beperkt jaarlijks budget.  Alvorens uw aanvraag in te dienen, vragen wij u eerst de “quickscan” te doorlopen. In deze quickscan beantwoordt u een aantal vragen, waarmee u kunt vaststellen of uw aanvraag binnen de criteria van Stichting Casterenshoeve valt. Een positieve uitkomst van de quickscan betekent niet automatisch dat uw aanvraag wordt gehonoreerd. De quickscan is bedoeld om te voorkomen dat u veel werk steekt in een aanvraag die buiten het toekenningsbeleid van Stichting Casterenshoeve valt. Nadat u de quickscan succesvol heeft doorlopen, kunt u het aanvraagformulier hier downloaden. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen.  Elke aanvraag moet worden voorzien van de volgende stukken: ♣	bondige beschrijving van het project; ♣	projectbegroting; ♣	dekkingsplan (hierin staat aangegeven hoe de aanvrager het project denkt te financieren alsmede informatie over lopende aanvragen bij andere fondsen en overheidsinstellingen); ♣	uittreksel Kamer van Koophandel; ♣	statuten; ♣	meest recente jaarverslag. Wij verzoeken u het ingevulde aanvraagformulier tezamen met de bijlagen elektronisch in te dienen via info@casterenshoeve.nl, tenzij de bijlagen te groot zijn voor e-mail. In dat geval graag de bestanden via www.wetransfer.com versturen naar emailadres van ontvanger info@casterenshoeve.nl  Iedere aanvraag wordt in een bestuursvergadering besproken. Het bestuur vergadert vier maal per jaar aan het begin van elk kalenderkwartaal. Dit kan betekenen dat uw aanvraag niet direct wordt behandeld. Wanneer u de volledige aanvraag vóór de 15e dag van de laatste maand van het kalenderkwartaal indient, kunnen wij behandeling in de volgende vergadering garanderen.  Elke aanvrager krijgt schriftelijk een bevestiging van het bestuursbesluit om zijn project al dan niet te steunen met daarbij een korte toelichting. De betaling van het toegezegde bedrag vindt pas voor de volle honderd procent plaats nadat een rekening en verantwoording is ontvangen. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de aanvrager kan een voorschot worden betaald.  Na voltooiing van het project wil Stichting Casterenshoeve altijd weten of de donatie op een verantwoorde wijze is besteed. Naast verantwoording van de uitgaven verwachten wij van de aanvrager een duidelijke rapportage over de ontwikkelingen van het project en willen wij graag weten in hoeverre de behaalde resultaten voldoen aan de vooraf gestelde doelen.