Verslag van het bestuur

Stichting Casterenshoeve is eind 2005 opgericht als goede doelen vermogensfonds. Het doel van de stichting bij oprichting was het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen op het gebied van onderwijs, cultuur en gezondheid. De stichting werkt landelijk met een voorkeur voor Nijmegen en omstreken. Het ondersteunen van projecten in het buitenland is niet uitgesloten, indien deze goed gevolgd kunnen worden. De stichting streeft er naar om een wezenlijke bijdrage aan een project te leveren. Geen donaties worden daarom gedaan aan individuen of aanvragen die de dekking van exploitatietekorten tot doel hebben. Om dezelfde reden vallen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg alsmede aan projecten en initiatieven die kunnen rekenen op grote maatschappelijke aandacht dan wel steun van de overheid buiten de doelstelling van de stichting.
De stichting is opgenomen in het Fondsenboek van de Vereniging van Fondsen in Nederland. Daarin staat naast de belangrijkste gegevens van de stichting de procedure beschreven om voor een subsidie in aanmerking te komen. De Stichting heeft van de Belastingdienst de ANBI status verkregen en voldoet in 2016 met 92,6% aan het 90%-criterium (2015: idem).
In december 2013 is de internetpagina van de stichting onder de naam www.casterenshoeve.nl op het web geplaatst conform de transparantie-eisen van de overheid.
Het Bestuur bestaat uit drie leden, welk aantal overeenkomt met het statutair vereiste minimum aantal leden. Het Bestuur wordt bijgestaan door een uit zes leden bestaande Raad van Advies.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en andere verkrijgingen.
Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensbehoud op lange termijn en zekerstelling van een regelmatige kasstroom. Gezien de in de komende jaren te verwachten toename van het vermogen is besloten te beleggen in aandelen of trackers op aandelen.
Het Bestuur en de Raad van Advies zijn in het verslagjaar vier keer bijeengekomen, waarbij 102 aanvragen behandeld zijn. Van dit aantal werden uiteindelijk 31 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 132.838. Vanaf de oprichting van de Stichting tot en met ultimo 2016 is voor een bedrag van € 825.224 aan donaties toegekend, waarvan 39% gerelateerd was aan gezondheidszorg, 41% aan onderwijs en 20% aan cultuur. Van deze donaties is 63% aan Nederlandse projecten besteed en 37% aan buitenlandse projecten.

De Stichting was afgelopen jaren actief op verschillende terreinen. Om een indruk te geven vermelden wij graag de volgende projecten die op onze steun konden rekenen:
Stichting Gered Gereedschap
Deze stichting heeft als missie de zelfredzaamheid van jongeren die op de vlucht zijn in Afrika te verbeteren door het leren van een ambacht, waardoor ze een inkomen kunnen verwerven. Een project in Kenia wil aan 200 jongeren in een vluchtelingenkamp een beroepsopleiding voor schoen- en kleermaker aanbieden. Door het ter beschikking stellen van gereedschap, zoals (industriële) naaimachines, wordt die opleiding niet alleen mogelijk gemaakt, maar kan ook een productie-eenheid worden gestart, waar leerlingen kunnen werken of een eigen bedrijfje kunnen beginnen.
Stichting Stras inzake project “Prettige Collega’s”
Stichting Stras is een organisatie die werkt aan het verbeteren van de positie van mensen met een verstandelijke beperking. De stichting is in 2013 samen met 5 deelnemende VSO scholen (Voorgezet Speciaal Onderwijs) in Rotterdam begonnen met het ontwikkelen van de cursus “Prettige Collega’s” die deze doelgroep voorbereidt op de arbeidsmarkt door het verbeteren van werknemersvaardigheden. De ambitie is om de cursus te blijven ontwikkelen en uiteindelijk op grote schaal landelijk uit te rollen binnen het VSO. Om dit project te helpen realiseren hebben wij een bijdrage in de kosten geleverd voor de aanschaf van het lesmateriaal.
“It Sailhûs”
“It Sailhûs” is een uniek watersportcentrum in Friesland voor mensen met een beperking. Dit alles vanuit de filosofie dat watersport een ideaal middel is om bij te dragen aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid, waardoor mensen met een beperking of chronisch zieken meer uit het dagelijkse leven kunnen halen. “It Sailhûs” werd medio 2016 voor het eerst in gebruik genomen. Jaarlijks gaan honderden mensen gebruik maken van deze accommodatie. Een financiering moest echter nog gevonden worden voor het interieur en de inventaris. De kosten voor de aanschaf van tuinstoelen en tuinbanken hebben wij daarom voor onze rekening genomen.
Stichting Rigdzin 
Deze stichting heeft als doel het leven van kansarmen in Tibet te helpen verbeteren. Een gezondheidscentrum in Junyong, een dorp gelegen in het koudste, hoogste en meest afgelegen gedeelte van China, is ver onder de maat en moet nodig herbouwd worden. Naast basiszorg vindt in dit gezondheidscentrum onderzoek plaats en wordt voor opleiding en training gezorgd. Dit project is van belang ter voorkoming van vroegtijdige en onnodige sterfte onder (zwangere) vrouwen en kinderen. Er wordt samengewerkt met een lokale non-profitorganisatie. Voor het nieuwe gezondheidscentrum worden de meeste voorbereidingen door de plaatselijke bevolking getroffen. Stichting Casterenshoeve heeft een donatie gegeven aan dit project.
Stichting Expoplu 
Expoplu is een alternatief podium voor beeldende kunst in Nijmegen, waar jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland hun werk tonen. Expoplu heeft een bijzonder kunstproject georganiseerd waarin zelfdoding met de trein ter discussie wordt gesteld. Over dit thema heeft de Nijmeegse kunstenares en treinmachinist Joos van der Zanden een kunstboek gemaakt met als titel ‘189 in flarden’. De titel staat symbool voor het aantal zelfdodingen op het spoor per jaar. In dit kunstboek spreekt zij zich publiekelijk uit over zelfdoding op het spoor en wat het betekent wanneer je als treinmachinist dit overkomt. Ook is er een expositie aan dit onderwerp gewijd. Het project is groots neergezet waarbij de landelijke pers is benaderd. Als Nijmeegse stichting hebben wij financiële steun toegezegd aan dit project.
Stichting Move
Stichting Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. Dit doen zij door kinderen van een basisschool te koppelen aan studenten. In een kortlopend project leren zij elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe zij hun eigen buurt kunnen verbeteren door bijvoorbeeld een speelterrein op te knappen, een sportdag in de buurt te houden of door iets leuks te organiseren voor bejaarden. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen de buurt een oppepper. Zo leren kinderen hoe ze hun talenten kunnen inzetten en verkennen zij nieuwe sporten, studies en mogelijkheden, waardoor een wereld voor hen open gaat. Een verzoek om een betekenisvol project in Nijmegen financieel te ondersteunen hebben wij graag gehonoreerd.

Nijmegen, 8 april 2017

Het Bestuur