Verslag van het bestuur

Stichting Casterenshoeve is eind 2005 opgericht als goede doelen vermogensfonds. Het doel van de stichting bij oprichting was het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen op het gebied van onderwijs, cultuur en gezondheid. De stichting werkt landelijk en ondersteuning van projecten in het buitenland is niet uitgesloten, indien deze goed gevolgd kunnen worden. De stichting streeft er naar om een wezenlijke bijdrage aan een project te leveren. Geen donaties worden daarom gedaan aan individuen of aanvragen die de dekking van exploitatietekorten tot doel hebben. Om dezelfde reden vallen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg alsmede aan projecten en initiatieven die kunnen rekenen op grote maatschappelijke aandacht dan wel steun van de overheid buiten de doelstelling van de stichting.

De stichting is opgenomen in het Fondsenboek van de Vereniging van Fondsen in Nederland. Daarin staat naast de belangrijkste gegevens van de stichting de procedure beschreven om voor een subsidie in aanmerking te komen. De Stichting heeft van de Belastingdienst de ANBI status verkregen en voldoet in 2018 met 91,9% aan het 90%-criterium (2017: 92,2), berekend als lasten uit hoofde van toegezegde giften ten opzichte van totale lasten . In december 2013 is de internetpagina van de stichting onder de naam www.casterenshoeve.nl op het web geplaatst conform de transparantie-eisen van de overheid.

Het Bestuur bestaat uit drie leden, welk aantal overeenkomt met het statutair vereiste minimum aantal leden. Het Bestuur wordt bijgestaan door een uit zes leden bestaande Raad van Advies. De leden van het Bestuur en Raad van Advies ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en andere verkrijgingen.

Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensbehoud op lange termijn en zekerstelling van een regelmatige kasstroom. Gezien de in de komende jaren te verwachten toename van het vermogen is besloten te beleggen in aandelen of trackers op aandelen.

Het Bestuur en de Raad van Advies zijn in het verslagjaar vier keer bijeengekomen, waarbij 92 aanvragen behandeld zijn. Van dit aantal werden uiteindelijk 38 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 173.413 (2017: € 171.569). Vanaf de oprichting van de Stichting tot en met ultimo 2018 is voor een bedrag van € 1.162.456 aan donaties toegekend, waarvan 38% gerelateerd was aan gezondheidszorg, 42% aan onderwijs en 20% aan cultuur. Van deze donaties is 56% aan Nederlandse projecten besteed en 44% aan buitenlandse projecten.

De Stichting was afgelopen jaren actief op verschillende terreinen. Om een indruk te geven vermelden wij graag de volgende projecten die op onze steun konden rekenen:

Stichting International Justice Mission (IJM)
IJM is een internationale mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen moderne vormen van slavernij en mensenhandel. Voor deze stichting hebben wij een project in India ondersteund dat zich richt op het bestrijden van vrouwenhandel, met name van minderjarige meisjes in Mumbai en Calcutta. Om deze misstanden tegen te gaan worden politie-eenheden, openbare aanklagers en nazorgmedewerkers getraind en toegerust. IJM stuurt teams om misbruikte meisjes op te sporen en in veiligheid te brengen. De vaak jonge slachtoffers krijgen in het professionele nazorgtraject liefdevolle hulp en begeleiding die nodig zijn voor het werken aan herstel. Samen met lokale partners zorgt IJM voor vervolging en berechting van mensenhandelaren.

Stichting Zonne Eiland”
Zonne Eiland is een kleinschalige zorg- en activiteitenboerderij in Zeeland die activiteiten ontwikkelt voor met name kinderen met een mentale en fysieke beperking. Jaarlijks gaat het om enkele tientallen kinderen die op de zorgboerderij te vinden zijn. De zorgactiviteiten bestaan uit ponyrijden, het verzorgen van dieren, tuinieren en uit verschillende creatieve bezigheden die binnen gehouden worden. Ook worden er zorgweekenden en zorgvakanties georganiseerd. Voor kinderen die om diverse redenen niet naar school gaan wordt een leeromgeving geboden. Zonne Eiland werkt met ervaren onderwijs-en zorgkrachten en een aantal betrokken vrijwilligers. Als stichting hebben wij de renovatie van de stalschuur en de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen voor rolstoelafhankelijke kinderen financieel mogelijk gemaakt.

Mutualité des Congolais aux Pays-Bas (Mucop)
Naast de integratie van Congolese migranten in Nederland, stelt deze organisatie zich ten doel de leefomstandigheden van mensen in Congo te verbeteren. Dit doel probeert Mucop onder andere te bereiken door middel van een onderwijsproject voor kinderen in Bumba. Om te zorgen dat kinderen daar weer goed onderwijs krijgen wordt er een nieuwe school gebouwd met 6 klaslokalen, 8 wc’s, een computerlokaal en toereikende watervoorziening. Naast het volgen van onderwijs zal deze nieuwe school gebruikt worden voor alfabetiseringscursussen, vaccinaties en bijeenkomsten voor verzoening. Met een financiële ondersteuning hebben wij mee willen helpen aan de bouw van deze school.

Stichting muZIEum
De doelstelling van dit museum is het vergroten van de emancipatie en arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking. Dit doet muZIEum door het aanbieden van een donkerbeleving, waarbij een medewerker met een visuele beperking de bezoeker meeneemt in haar of zijn wereld. Tevens draagt deze unieke ervaring bij aan het vergroten van kennis en begrip voor blinden en slechtzienden. Als vast onderdeel van een schoolbezoek wil muZIEum leerlingen beter voorbereiden door middel van een voorbereidend educatieprogramma, dat bestaat uit een introductiefilm, een interactief gesprek en een game tussen zienden en slechtzienden/blinden. Wij hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit programma.

FunCare4Kids
Deze stichting beoogt het welzijn van kinderen tussen 6 en 16 jaar te bevorderen, die opgroeien in een gezin waar chronische zorg nodig is voor een ouder of broertje/zusje. Wanneer een gezinslid intensieve zorg nodig heeft, is het niet mogelijk gewoon kind te zijn. Door het organiseren van Fundagen staan de jonge mantelzorgers centraal. Tijdens deze Fundagen ontmoeten zij kinderen die in dezelfde situatie verkeren. Jaarlijks wil FunCare4Kids  8 reguliere Fundagen organiseren en één Mega Fundag, waar gemiddeld zo’n 400 kinderen een onbezorgde dag kunnen ervaren. Stichting Casterenshoeve heeft graag een bijdrage geleverd in de dekking van de kosten die gemoeid zijn met het organiseren van de zomer Fundagen 2018.

Symfonieorkest Nijmegen (SON)
In de afgelopen 68 jaar is SON uitgegroeid tot een volwaardig en uitstekend amateursymfonieorkest. Zij heeft zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan het culturele leven van Nijmegen. In het voorjaar 2019 staat een bijzonder uitwisselingsproject op het programma in samenwerking met Cantus Domus, een groot amateurkoor uit Berlijn. Het is dan de bedoeling dat zowel in Nijmegen als in het beroemde Konzerthaus van Berlijn  het Messa da Requiem van Giuseppe Verdi wordt uitgevoerd. Als van oorsprong Nijmeegse stichting hebben wij de huur van de concertzaal in de Vereeniging voor onze rekening genomen.


Amsterdam, 13 april 2019

Het Bestuur:
drs. G.F.S.M. Terwindt, voorzitter
mr. A.H.M. Kortmann-Huijsmans, lid
F.G.A. Bosman, secretaris/penningmeester