Verslag van het bestuur

Stichting Casterenshoeve is eind 2005 opgericht als goede doelen vermogensfonds. Het doel van de stichting bij oprichting was het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen op het gebied van onderwijs, cultuur en gezondheid. De stichting werkt landelijk met een voorkeur voor Nijmegen en omstreken. Het ondersteunen van projecten in het buitenland is niet uitgesloten, indien deze goed gevolgd kunnen worden. De stichting streeft er naar om een wezenlijke bijdrage aan een project te leveren. Geen donaties worden daarom gedaan aan individuen of aanvragen die de dekking van exploitatietekorten tot doel hebben. Om dezelfde reden vallen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg alsmede aan projecten en initiatieven die kunnen rekenen op grote maatschappelijke aandacht dan wel steun van de overheid buiten de doelstelling van de stichting.

De stichting is opgenomen in het Fondsenboek van de Vereniging van Fondsen in Nederland. Daarin staat naast de belangrijkste gegevens van de stichting de procedure beschreven om voor een subsidie in aanmerking te komen. De Stichting heeft van de Belastingdienst de ANBI status verkregen en voldoet in 2017 met 93,0% aan het 90%-criterium (2016: 92,6).
In december 2013 is de internetpagina van de stichting onder de naam www.casterenshoeve.nl op het web geplaatst conform de transparantie-eisen van de overheid.

Het Bestuur bestaat uit drie leden, welk aantal overeenkomt met het statutair vereiste minimum aantal leden. Het Bestuur wordt bijgestaan door een uit zes leden bestaande Raad van Advies.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en andere verkrijgingen.

Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensbehoud op lange termijn en zekerstelling van een regelmatige kasstroom. Gezien de in de komende jaren te verwachten toename van het vermogen is besloten te beleggen in aandelen of trackers op aandelen.

Het Bestuur en de Raad van Advies zijn in het verslagjaar vijf keer bijeengekomen, waarbij 90 aanvragen behandeld zijn. Van dit aantal werden uiteindelijk 34 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 171.569 (2016: € 128.627). Vanaf de oprichting van de Stichting tot en met ultimo 2017 is voor een bedrag van € 996.793 aan donaties toegekend, waarvan 37% gerelateerd was aan gezondheidszorg, 42% aan onderwijs en 21% aan cultuur. Van deze donaties is 58% aan Nederlandse projecten besteed en 42% aan buitenlandse projecten.

De Stichting was afgelopen jaren actief op verschillende terreinen. Om een indruk te geven vermelden wij graag de volgende projecten die op onze steun konden rekenen:

Stichting Onderwijsbegeleiding
Deze stichting in Enschede wil voorkomen dat jongeren in achterstandswijken met een moeizame thuissituatie aan de zelfkant van de maatschappij terecht komen. Door onderwijsbegeleiding en langdurige ondersteuning worden talenten beter ontwikkeld en wordt hun zelfvertrouwen vergroot. Stichting Casterenshoeve heeft een deelproject ondersteund waarbij twaalf kinderen in de achterstandswijk Wesselerbrink wekelijks huiswerkbegeleiding krijgen. Ook worden ouders bij dit project betrokken om hen te helpen hun kinderen beter te ondersteunen bij het maken van huiswerk en hen hierbij te motiveren.

Stichting Expositie “Hulpactie Albany (NY) – Nijmegen”
In september 2017 werd het 70 jarig jubileum gevierd van de vriendschap tussen de Amerikaanse stad Albany en Nijmegen. Vlak na de tweede wereldoorlog heeft Albany een brede hulpactie opgezet, waarbij grote hoeveelheden hulpgoederen per schip in Nijmegen aankwamen. In het kader van dit jubileum heeft bovengenoemde stichting een expositie georganiseerd ter ere van de Amerikaanse bevrijding, de wederopbouw van Nijmegen en de vriendschap die toen tussen beide steden is ontstaan. Wij hebben graag een bijdrage geleverd aan dit initiatief, dat het verhaal vertelt over vriendschap en verbondenheid die nodig zijn om vanuit elke oorlogssituatie een wederopbouw te kunnen starten. 

The Hunger Project
THP is een internationale organisatie ter bestrijding van honger die in 1977 naar aanleiding van de eerste Wereldvoedselconferentie in Rome is opgericht. THP is een organisatie die strategisch werkt in die zin dat ze streeft naar een duurzame relatie op langer termijn. Dit doet deze organisatie door mensen geen noodhulp te bieden maar nieuwe inzichten: zij ondersteunt lokale mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger. Zo is THP in India actief met een project waarbij vrouwelijke dorpsraadleden getraind worden en een leiderschapsprogramma aangeboden krijgen ten einde de confrontatie aan te gaan met corrupte ambtenaren en zo de situatie in hun eigen dorpen op het platteland te verbeteren. Dit is een andere aanpak om honger te bestrijden die wij belangrijk vinden om te ondersteunen.

Stichting Interplast Holland 
Stichting Interplast is een charitatieve organisatie die zich richt op het medisch behandelen van kinderen en (jong)volwassenen met een aangeboren of verworven lichamelijke beperking, zodat zij fysiek, geestelijk en sociaal volledig kunnen participeren in hun omgeving. Deze organisatie wil graag twee teams bestaande uit plastische chirurgen, een uroloog, anesthesiologen en operatieassistenten uitzenden naar Mangu in Nigeria om circa 200 kosteloze reconstructieve operaties bij kinderen en jong volwassenen uit te voeren. Na de reconstructieve operatie krijgen kinderen met een verminking weer een reële kans in het leven en hoeven zij geen achterstand op te lopen. Stichting Casterenshoeve heeft de aanschaf van de noodzakelijke medische materialen financieel mogelijk gemaakt.

Stichting Helen Dowling Instituut
Het HDI helpt mensen met kanker én hun naasten om te gaan met de emotionele gevolgen van kanker. Dat doet dit instituut door op professionele wijze gespecialiseerde psychologische zorg aan te bieden.  Jaarlijks worden ruim 2100 patiënten behandeld in de drie vestigingen in Bilthoven, Arnhem en Groesbeek. Het zorgaanbod bestaat naast de face-to-face gesprekken uit twee online therapieën: “Minder Moe bij Kanker” en “Minder Angst na Kanker”. Om de kwaliteit en effectiviteit van de therapieën te vergroten wil het HDI beeldbellen invoeren, waarbij cliënten regelmatig persoonlijk contact hebben met hun therapeut waardoor zij beter begeleid kunnen worden. Stichting Casterenshoeve heeft een financiële bijdrage geleverd voor het tot stand brengen van een beveiligde internetverbinding en voor de aanschaf van bijbehorende apparatuur.

Stichting Nieuw Vocaal Amsterdam
Nieuw Vocaal Amsterdam is een hoogwaardige klassieke zangopleiding met als specialisatie opera voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 21 jaar. Bij NVA zingen 300 kinderen en jeugdigen uit Amsterdam en wijde omtrek in één van de opleidings-, concert- of talentenkoren. Er worden geen audities gehouden en ongeacht het niveau is elk kind welkom. In de praktijk is gebleken dat het lastig is om kinderen uit kansarme wijken buiten de Ring van Amsterdam te bereiken. Om die reden hebben wij als stichting het initiatief van NVA ondersteund voor het openen van een dependance in Amsterdam-Osdorp, waar klassiek muziekonderwijs aangeboden wordt aan kinderen voor wie anders de toegang tot buitenschools zangonderwijs in koorverband niet altijd voor de hand ligt.

Amsterdam, 14 april 2018


Het Bestuur:

drs. G.F.S.M. Terwindt, voorzitter
mr A.H.M. Kortmann-Huijsmans, lid
F.G.A. Bosman, secretaris/penningmeester